pátek 8. července 2016

Jen na okraj
            Ani tušení jsem neměl, kolik mých přátel, známých i neznámých lidí z mého okolí, čtenářů mých knížek za mnou přišlo, aby se mi svěřilo, že našli ve svých předcích příbuzné židovského původu. Tak, jako by to dříve tajili, dnes přicházejí a chlubí se pradědečkem, pratetou, o kterých neměli dřív ani potuchy. Ptají se a mají zájem dozvědět se co nejvíc o židovské kultuře, naší synagoze, o svátcích, které se prý zas tolik neliší od těch křesťanských.

            Pro ně, ale i pro vás, kterým není lhostejný běh okolního světa, přikládám v rámci příběhů obyčejných lidí pár slov o židovských svátcích, které se slaví v synagogách, nebo v rodinách vašich sousedů ve vaší ulici.

            Tu bi-švat - Nový rok stromů. V době tohoto svátku rozkvétají v Izraeli ovocné stromy a stalo se novodobým zvykem o tomto svátku strom vysadit nebo na jeho vysazení finančně přispět a tak přispět ke kultivaci izraelské přírody. Pěkný zvyk i svátek, nemyslíte?

            Purim. Slaví se jako připomínka záchrany Židů žijících v Perské říši v době  po zničení prvního jeruzalémského chrámu Babyloňany. Je to nejveselejší židovský svátek.

            Pesach. Osmidenní národní svátek připomínající odchod z Egypta a darování Tóry. Pro tento svátek je typické podávání nekynutého chleba maca (macesy).

            Jom hašoa. Den vzpomínky na oběti holocaustu včetně dětí… Co ty všechno mohly světu přinést!  Jeden den vyhrazený pro 6 000 000 lidí. Tak málo…

            Den Jeruzaléma. Mladší národní svátek vztažený k roku 1967, připomínající sjednocení Jeruzaléma v průběhu Šestidenní války.

            Šavuot. Svátek slavící darování Tóry, bývá také nazýván Svátek týdnů i Svátek žní.

            Roš hašana. Nový rok. S novoroční hostinou jsou tradičně spojeny i některé pokrmy. Nejznámějším asi je jablko namočené do medu na znamení sladkého počínajícího roku.

            Jom kipur. V židovském kalendáři nejvýznamnější den, Den smíření, Den odpouštění hříchů, Den přísného půstu. V Izraeli ustává veřejný i soukromý život. Nevysílá ani rádio ani televize. Do ulic smějí vyjíždět jen sanitky pro nutné případy a bezpečnostní složky.

            Sukot. Podzimní Svátek stánků – stanů je památkou na přebývání Židů ve stanech na poušti po jejich vyjití z Egypta.

            Simchat Tóra. Je to den, v němž končí roční cyklus čtení z Tóry.

            Chanuka. Je osmidenní svátek připomínající opětovné vysvěcení druhého Chrámu poté, co byl znesvěcen. Chanuka nebo-li Svátek světel připomíná „zázrak oleje“, kdy podle Talmudu Židé našli po příchodu do Chrámu pouze jednu nádobu s olejem, který by pro chrámovou menoru stačil na jeden den, ale zázrakem hořel po osm dní.

            Přátelé, milí čtenáři, vy, co máte zájem o náhled do dějin historie vašich sousedů, které by vám pomohly orientovat se v této problematice, mohu jen doporučit návštěvu kanceláře židovské obce kdekoli a nechat se uvést do problematiky, která vás zajímá.

Žádné komentáře: